måndag 29 februari 2016

Saltängen Property Invest - Analys/Summering

Saltängen släppte idag sin bokslutskommuniké för 2015, det hela var en intressant läsning och jag blev sugen på att skriva en kort kommentar, det blev istället en halvlång summering. Men låt oss börja med en kort summering om vad bolaget är och gör.

På börsen finns många väldigt stora bolag. I många fall lyfts fördelarna fram med dessa. I media kan man ofta läsa om hur nya aktieinvesterare bör hålla sig till de allra största bolagen. Fördelarna är bland annat att bolagen "står på flera ben" och därmed kan parera händelser. Att H&M finns i hela världen innebär att bolaget förmodligen säljer väldigt mycket kläder, även om vädret skulle råka vara varmt i Sverige en vinter. Detta gör att verksamheten utvecklas i små steg, det blir ofta lite bättre eller lite sämre, men kursen halveras sällan över en natt. Fördelen med mindre bolag är istället att de blir väldigt mycket lättare att förstå. Saltängen är ett litet fastighetsbolag som äger ICA:s centrallager. Centrallagret är bolagets enda fastighet. Bolaget "står på ett ben", har ICA som enda kund och skulle rent teoretiskt kunna halveras i värde om bolaget förlorade sin kund. Att bolaget är litet gör det dock enkelt att förstå sig på bolaget och verksamheten. 


Upplägget


Fastigheten byggdes 1975 och är belägen cirka 5 km från centrala Västerås. Under fastighetens 40-åriga historia har den byggts ut 1990 och 2003. Runt en tredjedel byggdes 1975. Fastigheten innehåller utöver lager även stora kontorsutrymmen. 8000 m²  av dessa håller man just nu på att renovera och uppgradera till modernare standard. Projektet har en budget på 50 miljoner kronor och bolaget har satt av pengar till renoveringen. I början av 2015 tecknade bolaget ett femårigt låneavtal på 630 miljoner med fast räntekostnad fram till 2020. Avtalet täckte hela bolagets skuld och skapade ett upplägg med fasta kostnader för ägandet av fastigheten. Belåningsgraden när avtalet skrevs var 58,6% och fastigheten värderades till 1 075 miljoner. Saltängen står för försäkring, reparationer, underhåll och drift medan ICA betalar för el, vatten och värme. Avtalet med ICA sträcker sig till 30 september 2022. Uppsägningstiden är 12 månader. Har inte avtalet sagts upp senast den 30 september 2021 sker en automatiskt förlängning med 5 år. Hyran justeras löpande efter konsumentprisindex.
Kalkylen


Bolaget hade 2015 hyresintäkter på 80,5 miljoner. 2015 lade bolaget ca 6,2 miljoner på fastighetsskatt, försäkring, reparationer, underhåll, drift och administration. Sedan gick ca 16,8 miljoner till finansiella kostnader varav räntan på lånet stod för den största delen (16,4 miljoner). Hyran - kostnaderna resulterade i ett förvaltningsresultat på 57,4 miljoner. Tanken är att 45 miljoner av förvaltningsresultatet per år ska delas ut till aktieägarna. De resterande 12 miljonerna ska gå till amortering och investeringar i fastigheten. Den årliga amorteringen uppgår till 6,3 miljoner. 2015 gick kalkylen "ihop" och bolagets likvida medel(pengar på banken) ökade med 354 000 kr. Totalt har bolaget nu 110,4 miljoner på banken. Jag tänker mig att denna summan är en buffert som ska täcka kommande investeringsbehov utan att bolaget ska behöva öka lånen (delar av summan är reserverad för renoveringarna jag nämnde i föregående stycke). Under 2015 investerades sammanlagt 3,8 miljoner i fastigheten.


Nuläget


När jag läste helårsbokslutet för 2015 konstaterade jag framförallt en sak, bolagets kalkyl gick ihop. Bolaget lyckades med sina mål och kunde betala sin utdelning till aktieägarna. Under 2015 värderades även fastigheten upp vilket sänkte belåningsgraden. Bolaget har för avsikt att genomföra en ny värdering av fastigheten en gång per år. Värderingen som genomfördes 2015 ökade fastighetens värde med över 100 miljoner, vilket ska jämföras med bolagets totala börsvärde på 453 miljoner. Detta resulterade i en vinst på 29,38 kr/aktie.

Summerar man balansräkningen finns en fastighet med ett marknadsvärde på 1196 miljoner, likvida medel och fodringar på 112 miljoner och skulder på 767,7 miljoner. I skulderna ingår avsättningar på 46,1 miljoner(till kontors renoveringen) och 43,6 miljoner i uppskjuten skatteskuld. Skatteskulden avser förväntad skatt om fastigheten skulle säljas(då fastigheten stigit i värde), beloppet ökade med 33,25 miljoner när fastigheten uppvärderades 2015. Den uppskjutna skatteskulden är påverkar inte bolagets likviditet utan är en reservering för framtida skatt(när/om fastigheten avyttras). På balansräkningen fanns även en kortfristig skuldpost på 11,27 miljoner relaterad till att 31 december skedde mellan avstämningsdagen och utdelningen. Bortser man från fastighetens uppvärdering och den uppskjutna skatten relaterat till uppvärderingen landar 2015 års helårsresultat på 48,28 miljoner, vilket ska jämföras med utdelningarna på 45 miljoner per år.

Framtiden och risker


Bolaget ser alltså ut att klara av att fortsätta med den nuvarande utdelningsnivån. Bolaget har efter 1 år på börsen bevisat att modellen som presenterades vid noteringen än så länge håller. Kontraktet sträcker sig fram till september 2022 och lånet löper på fast ränta 2,83% fram till 2020. Med bolagets nuvarande amorteringstempo kommer lånet ha amorterats ner till runt 605 miljoner när det är dags att förhandla om lånen 2020. Baserat på den nuvarande värderingen av fastigheten kommer belåningsgraden ha sjunkit från 58% till 51% när det är dags att förhandla om lånet. Avtalet för lånet tecknades i januari 2015, sedan dess har bundna svenska 5-års list-räntor fallit marginellt. I dagsläget hade en omförhandling av lånen kunnat sänka räntan marginellt förutsatt att man antar att ICA kommer förlänga kontraktet 2022. De stora riskorna är ränteläget i samhället och vad som skulle kunna hända om ICA avtalet inte förlängs. Stiger räntorna kommer avkastningskraven höjas samtidigt som bolaget kommer behöva betala mer i ränta. Hela fastigheten är såklart försäkrad. ICA-Handlarna äger 5% av bolaget.


Värdering


Bolaget har sedan noteringen på börsen handlats mellan 94,50 kr och 113 kr. Bolaget delar ut 9,8 kr per aktie, vilket innebär att direktavkastningen har pendlat mellan som högst 10,4% och som lägst 8,7%. Idag handlas bolaget till nära 9,8% direktavkastning. Jag anser att mycket tyder på att direktavkastningen är uthållig(de närmaste åren) och att bolaget kommer kunna fortsätta att behålla nivån fram till minst 2020. Efter det kommer ett ränteläget och avtalet med ICA vara avgörande. Jag har svårt att förstå att bolaget handlas till nära 10% direktavkastning. I Mars 2015 skrev Gustavs aktieblogg om bolaget när kursen stod i 107 kr och bolagets direktavkastning var då runt 9%. Han bedömde att aktien var köpvärd. Sedan dess har bolagets fastighet värderats upp och kursen har fallit. Jag anser att bolaget är köpvärt (i alla fall) upp mot 110 kr, nivåer som ger runt 9% direktavkastning. Saltängen är till skillnad från många andra högutdelare en stamaktie och inte en preferens aktie. Det innebär att du som aktieägare får del av fastigheten och fastighetens eventuella värdestegring. Den låga belåningsgraden ger tillräckligt hög säkerhetsmarginal om fastigheten skulle falla i värde. 


Fotnot: Det finns såklart alltid risker relaterat till aktiehandel. I detta fallet är de största enskilda riskerna vad som händer ifall bolaget skulle förlora ICA som kund och vad som skulle hända ifall räntorna steg kraftigt i samhället. I framtiden kan det visa sig svårt att binda räntan på fördelaktiga nivåer vilket skulle kunna skapa mer osäkra utdelningar från år till år. Jag äger aktier i bolaget och aktiernas värde motsvarar idag 5,9% av mitt kapital.Andra som har skrivit om bolaget
Gustavs aktieblogg:
Västkustinvesteraren:

Källor:måndag 15 februari 2016

Archelon AB - Analys/Summering

Detta inlägget är ett försök att sammanställa Archelon och bolagets resa. Bolaget har en historik av investeringar i råvarubaserade projekt. Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärde i projekten. Archelon firar i år 10 år på börsen, så bolaget borde ha tillräckligt med historik för att kunna utvärderas baserat på historiska prestationer. Har bolaget skapar något mervärde? Går man in på bolagets hemsida läser man följande:

"Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 800 aktieägare. B-aktien är sedan januari 2014 upptagen till handel på AktieTorget under benämningen ALON B."
Går man in under sektionen "årsredovisningar" hittar man redovisningar ända tillbaka till 2006 och under sektionen emissioner finns prospekten från 2006 när bolaget för första gången noterades. 2006 tog man in 16,5 miljoner och listades på Göteborgs OTC-lista. Alla som deltog, tilldelades samtidigt vederlagsfritt aktier i Kilsta Metall. Kilsta Metall går 2010 samman med Metallvärden och resten är historia. Metallvärden har enligt nyemissioner.se sedan dess gjort 4 emissioner (den senaste pågår i skrivande stund). Jag har ingen koll på om det har skett några avknoppningar från Metallvärden/Kilsta Metall men resan har enligt avanzas graf varit allt annat än munter.


Utgångsläget och Styrelsen:


Aktiespararna har beskrivit noteringen enligt följande:

"Det finns två olika prislistor för aktier. Vid bildandet av Archelon (2004) hade grundarna köpt 15,6 miljoner aktier (à 4 öre styck). För dessa 624 000 kronor hade Archelon köpt 15 undersökningstillstånd och en slaggtipp med ferrokrommetall (40 000 kronor) och satsat 5 000 kronor i ett serbiskt dotterbolag på Balkan. Därefter betalade vi småsparare 30 gånger mer per aktie (13,8 miljoner aktier à 1,20 kronor = 16,5 miljoner kronor). Skillnaden i pris (1,16 kronor per aktie) ger en bruttomarginal på 2 900 procent. Att sälja aktier till småsparare är många bolags bästa och mest lönsamma affärsidé!"

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Guldet-blev-till-sand/

Archelon Mineral presenterades som ett prospekteringsbolag med verksamhet i Sverige och Serbien. Bolaget hade vid noteringen 15 gällande undersökningstillstånd och en anställd, bolagets VD Tore Hallberg. Pengarna vid noteringen skulle användas till prospektering och till investeringen i Kilsta. Tanken var att emissionsbeloppet skulle räcka till att leda Archelon till positivt kassaflöde och vinst.

Nyckelpersoner

Anders Hilmersson. styrelseordförande vid noteringen (Yield AB)
Tore Hallberg, VD (Svenska Capital Oil AB, Yield AB, Drillcon AB)
Patric Perenius, ledamot (Yield AB, Central Asia Gold AB, Svenska Capital Oil AB, Drillcon AB)

Nyckelpersonerna hade gedigen erfarenhet av diverse råvarorelaterade bolag. Svenska Capital Oil som Tore och Patric arbetade för är dagens Misen Energy (aktiegrafen liknar Metallvärdens). Misen/Capital Oil har inte gjort en nyemission sedan 2011. Yield AB heter numera Yield Life Science och har haft en sammanlagd omsättning sedan 2009 på under 2 miljoner, de har dock klarat sig med enbart 3 nyemissioner. Drillcon däremot har levererat återkommande vinster och har sedan 2007 delat ut pengar till aktieägarna. Tore och Patric lämnade dock bolaget mellan årsredovisningen 2007 och 2008. 2008 redovisade bolaget en rörelseförlust på 33 miljoner. Central Asia Gold AB där Patric hade intresse delades upp i två bolag, det blivande skuldberget Auriant Mining och Kopy Goldfields (som sedan noteringen 2009 levererat 6 nyemissioner).De tidiga åren (Trollhättan Minerals, Nordic Iron Ore och Balkan Resources)


Det hela börjar lovande och 2007 påträffar man tillsammans med International Gold Exploration(IGE) guld i Dalarna. International Gold Exploration blir sedan Nickel Mountain Group och heter numera Axactor och är listade i Norge. Avanzas Axactor graf berättar inte hela sanningen, men på Nordnets hemsida kan man se en graf där aktieägarna som varit med sedan 2008 förlorat 99%. Har man varit med längre har man förlorat mer. Själva guldprojektet säljs 2015 och genererar "visst överskott".

I juni 2007 förvärvar även Archelon Trollhättan mineral och betalar med aktier, i samband med detta berättar Archelon om att man har tänkt dela ut aktierna i Trollhättan Mineral till aktieägarna. Noteringen ställs in och istället blir Trollhättan Mineral en del av TM Group och man siktar på notering i slutet av 2010. Detta blir sedan aldrig av. 2011 avyttrar man verksamheten med förlust efter att Trollhättan Mineral förlorat en kund. 

Senare 2007 förvärvar man en andel i Amur Gold LLC (prospektering i Ryssland). I halvårsrapporten 2010 berättar man att man minskat aktieinnehav i prospekteringsbolagen Amur Gold. Efter det nämns inte Amur Gold igen vilket jag tolkar som att man har sålt alla aktier.

2008 har man kommit så långt med licensen i Serbien att man gör en emission för att ta in 9 miljoner och särnotera Balkan Resources på NGM Nordic MTF. Innan listningen hinner ske så genomför Balkan Resources ett sammangående med Mineral Invest och bräddar sin verksamhet till guld prospektering i Kongo Kunshasa och Etiopien. Mineral Invests CEO har tidigare arbetat på IGE. För Mineral Invest International MII AB, som det nya bolaget har tänkts döpas till, planeras listning på aktietorget. Mineral Invest International går 2015 i konkurs. Innan man går i konkurs hinner man genomföra 7 emissioner, den sista sker 2014. Emissionsbeloppen uppgår enligt nyemissioner.se (jag har inte kollat upp om alla blivit fulltecknade) till långt över 250 miljoner.
Man bildar även ett samägt bolag tillsammans med IGE och Kopparberg Mineral AB. Kopparberg Mineral AB heter idag det mer internationella namnet Copperstone Resources och har sedan 2008 genomfört 7 emissioner, den senaste förra året. Det gemensamma projektet får namnet Nordic Iron Ore. Jag har svårt att hitta ifall bolaget varit listat på en officiell lista eller inte. Man gjorde ett försök 2012 men avbröt noteringen då det fanns "ett stort intresse", men "en positiv eftermarknad har bedömts som otillfredsställande". 2014 säljer Archelon resterna av sitt innehav och 2016 handlas aktien via beQuoted.

Merrit Resources Inc och ett litet mindre innehav som ingen vill kännas vid


Vid halvårsskiftet 2009 är man även involverad i ytterligare 2 projekt. Merrit Resources Inc, där man kommit över 10% ägandeandel för 40 000 svenska kronor. Det hela är ett guld projekt på Filippinerna. Efter införskaffandet av ägarandelen i Merrit blir det tyst om projektet. 2012 nämner man det i sin årsredovisning, men i delårsrapporten för Q1 2013 saknas bolaget.

Man har även betalt 200 000 svenska kronor för 10% i det nystartade bolaget Geotermica AB som ska arbeta med grön energi i Italien. Geotermica AB omsatte fram till 2014 sammanlagt 2,7 miljoner och enligt bolagets hemsida är Archelon fortfarande största ägare. En notering av bolaget planerades 2010, men blev aldrig av. 2013 gör Archelon "av försiktighetsskäl" en nedskrivning av bolaget till 0 kr vilket man berättar om i en fotnot, 2014 slutar man nämna Geotermica. En intressant sak är att även Dome Energy står med som största ägare till Geotermica 2015. Detta efter en "investering" där man köpte 13,3% av bolaget 2010 för 1 miljon kr. På den tiden hette man Benchmark Oil och Patric arbetade för bolaget. Inte heter bolaget Dome Energy vill kännas vid Geotermica. I sin årsredovisning 2014 väljer Dome Energy att inte nämna Geotermica, året innan när man hette Commodity Quest fanns innehavet med i redovisningen. Geotermica har en snygg mobilanpassad hemsida, kommer bolaget göra comeback?Norplat Resources AB: Satsning på prospektering i Ryssland som istället blir Olja på Gotland


2010 bildar man dotterbolaget Norplant Resources. Bolaget och investerar 500 tusen i bolaget. Tanken är att bedriva prospekteringsarbete på Kolahalvön i Rysland i jakten på guld. Genom att förvärva ett lovande prospekteringsprojekt, kapitalisera och notera bolaget vill man skapa aktieägarvärde. Vad jag kan hitta så genomförs aldrig förvärvet, istället köper Norplat Resources AB 10% av Shale oil Sweden AB. Under hösten 2012 förvärvas hela Shale Oil Sweden AB och bolaget har bytt namn till Gotland Exploaration AB. Lagom till noteringen byter man namn igen till Gotland Oil. I samband med noteringen genomförs en emission där bolaget tar in 10 miljoner. Numera heter bolaget Gripen Oil & Gas AB, men ett nytt namn är förmodligen på väg. I december 2015 konstaterar man att "det är svårt att utvinna olja och gas lönsamt i Sverige" och föreslår avnotering. I januari 2016 beslutar man att behålla sin notering på en stämma där 3 aktieägare deltar, då man har blivit kontaktade av ett annat företag rörande sammanslagning. 

2010 äger man även ett dotterbolag vid namn Älvfrakt Trollhättan. Man nämner bolaget Älvfrakt Trollhättan i årsredovisningen 2011, men 2012 saknas bolaget. Bolaget finns kvar på allabolag.se men har inte haft någon omsättning sedan 2011.Interfox och Dividend Sweden


2013 är det dags för nästa era, den 22 november 2013 släpper man ett pressmeddelande om att förvärva samtliga aktier i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd av Far East and Pacific Invest Inc som ägs av Max Renard. Transaktionen finansieras genom nyemission. Mezhlisa innehåller licensen som sedan blir Interfox Resources och Archelon ändrar namn till Interfox Resources. Interfox har sedan dess genomfört 3 emissioner. 

I köpet ingår även 60% av Dividend Sweden AB som man delar ut till aktieägarna. Alla tillgångar i det gemensamma bolaget utom Interfox Resources och Dividend Sweden AB flyttas sedan över till Archelon AB och särnoteras. Dividend Sweden AB genomförde 11 februari 2016 en fulltecknad nyemission och kommer snart noteras på NGM Nordic MTF. Patric Perenius från Archelon sitter i Dividend Sweden AB's styrelse och Tore Hallberg är storägare. Archelon (2.0?)


När man googlar "Merrit Resources Inc" + "Anders West", hittar man att en snubbe vid namn Anders West var ordförande och kontaktperson fram till 2011. Han var ordförande under perioden då Archelon ägde ett innehav i bolaget. I övrigt hittar man inga träffar på bolaget. Våren 2014 berättar Archelon att man har ingått ett nytt samarbete med samma Anders West (men man glömmer att berätta att man har samarbetat med honom tidigare). Anders West är även ledamot i Wolfland Resources Inc, ett bolag som är svårt att hitta när man googlar. Söker man på Anders West + "Wolfland Resources Inc" hittar man dock samma PDF som presenterat hans koppling till Merrit Resources".

http://www.mgbcar.ph/files/MiningTenement/2015/MPC/2015-EP_Feb.pdf

Samarbetet får namnet Orezone (tillslut, efter att först ha haft namnet Resolution Energy RE AB) och man planerar för att särnotera bolaget och dela ut halva innehavet till Archelons aktieägare. Orezone gör i sann Archelon anda en emission i samband med noteringen, med emissionen skickar man med teckningsoptioner och dessa fyller sedan på bolagets kassa hösten 2015. Samma upplägg som vid Archelon noteringen används, undersökningstillstånd som man kommit över nära gratis blir grunden till ett bolag och till att ta in pengar från aktiägare.

Tidigare i texten nämnde jag Archelons tidigare samarbete med IGE/Nickel Mountain Group och i januari 2016 sluts tillslut cirkeln och Archelon förvärvar Nickel Mountain Groups verksamhet. Verksamheten är en olönsam nickel gruva i Västerbotten. I det köpta bolaget finns "små aktieposter i råvarubolag samt prospekteringsutrustning som tillsammans matchar det överenskomna priset". Jag har kollat i Nickel Mountain Groups årsredovisning för 2014 och bolaget hade kvar aktier i Nordic Iron Ore(som man tidigare startat tillsammans med just Archelon) värda 214 000 sek. Man hade även Aktier i Tasman Metals värda ca 145 000. Ägarandelen i Tasman Metals är dock för liten (0,03%), så aktieägare i Archelon kan inte förvänta sig en utdelning av bolaget med tillhörande nyemission.Summering av bolagen som Archelon haft innehav i och delat ut till aktieägarna:


Kilsta Metall: Aktierna har blivit värdelösa
Trollhättan mineral: Noteras aldrig
Nordic Iron Ore: Listat på beQuted (ingen officiell lista)
Balkan Resources: Konkurs efter hundratals miljoner i nyemissioner
Amur Gold LLC: Sålda aktier, ingen framgång
Merrit Resources Inc: Tystnad
Geotermica: Inställd notering och avskrivet
Norplat Resources AB: Svårt att utvinna Olja och gas på Gotland
Älvfrakt Trollhättan: Sålt/nedlagt
Guldprojektet i Dalarna: Sålt

Inget av de sålda projekten tillförde någon stor vinst. Man kan alltså konstatera att totalt 0 av de 10 första projekten har lyckats. Nordic Iron Ore är det enda bolaget som eventuellt kan tänkas ha någon framtida chans att lyckas. Jag vill även påpeka att Interfox i dagsläget inte längre har en koppling till Archelon. Detta inlägget har inte för avsikt att uttala sig om bolaget, det är dock svårt att skriva om Archelon utan att nämna Interfox.

Inget bolag som tagit sig till börsen via Archelon har än så länge nått framgång. Det är upp till bevis för Dividend Sweden, Orezone och Nickel Mountain Group(som förmodligen kommer särnoteras någon gång). Men om man gissar, talar historian för att bolagen kanske inte kommer glädja aktieägarna på lång sikt.

När Orezone rusade i höstas passade Archelon på att sälja av aktier och när Archelon rusade samma dag, passade Patric Perenius på att sälja av 80% av sitt innehav i Archelon. Vilket tyder på att Archelon inte tror på Orezone och att Archelons ledning inte tror på Archelon. Jag anser inte att Archelon har lyckats med sin affärsmodell och anser inte bolaget tillföra mervärde.

Rekommendationen blir: sälj Archelon


För den som vill veta mer om de som styr Archelon rekommenderar jag följande artikel: