fredag 14 oktober 2016

Tankar om risk, Fingerprint Cards och missförstånd

...jag har full förståelse för om jag är helt fel person att skriva detta inlägget. Varit all in i skitbolag, har galet odiversifierad  portfölj, är relativt ny på börsen och har vid ett tillfälle förlorat 60% av portföljen på 4 månader. Jag hör till typen av individer som mycket väl kan komma att spränga kontot i framtiden. Jag vet inte heller om detta inlägget kommer tillföra så mycket nytt, men nedan följer mina tankar om risk och vad jag anser är den stora konflikten rörande Fingerprint Cards. Jag aspirerar inte att lösa den...


Två typer av risk och tidsdimensionen


Vi börjar med att utgå från den typen av risk som används vid beräkning av till exempel Sharpekvot. För en "tillräckligt bra" definition går jag jag in Avanzas hemsida där denna risk beskrivs enligt följande: "Den risk man tagit mäts i placeringens volatilitet." under segmentet "Riskjusterad avkastning". Avanzas artikel innehåller många olika beskrivningar av olika typer av risk, citatet ovan är alltså inte definitionen de vill förmedla som allmän definition utan en definition av "en typ av risk". Denna typ av risk är risken man tar om du någon gång planerar att sälja dina tillgångar och inte kommer behålla dem för alltid. Kort sagt tar en individ som tar på sig denna typen av risk, risk mot prissättningen. Man skulle kunna kalla denna typen av riks för "volatilitetsrisk".

https://www.avanza.se/kundservice/avanza-akademin/portfoljstrategi/risk-vad-ska-man-tanka-pa.html#vad-ar-sharpekvot

Den andra typen av risk handlar om faktorer relaterade till själva tillgången och tillgångens omvärld. Köper du aktier tar du risk mot bolaget och bolagets omvärld. Förändras något i omvärlden så att produkten inte längre är attraktiv riskerar du att förlora delar eller hela din investering. Händer något i bolaget som gör att bolaget inte längre kan leverera produkten riskerar en investerare att förlora pengar. Om en bank rent hypotetiskt skulle lånar ut eget kapital till en husköpare och behålla lånet i boken tills hela lånet är amorterat tar banken risk av denna typen. Banken tar då ingen risk mot andrahandsmarknaden och prissättningen, enbart mot kundens betalningsförmåga. Denna typ av risk kan till exempel vara bolagsspecifik, branschspecifik eller kopplad till den generella konjunkturen i landet/världen.

En annan dimension kopplad till risk är tidsaspekten. Det är vedertaget att ifall du behöver ditt kapital snart, bör du inte utsätta det för hög volatilitetsrisk. Ska man köpa ett hus om 3 månader, är att placera likviderna på aktiemarknaden inte rekommenderat. Ett antagande som ofta görs är att risken blir lägre om man är redo att vara långsiktig, man får ofta höra att de som köper aktier över tid och ligger lång tar längre risk. Min syn är snarare att man tar andra risker om man ligger lång. Istället för att ta risk mot en enskild kvartalsrapport, gör man istället ett bet på bolagets eller produktens framtid. En konsekvens av detta är att många analyser ofta nämner ett tidsperspektiv. En analys kan röra sig om en långsiktig syn på ett bolag, men det kan också vara en spekulation rörande hur kursen kommer reagera vid ett specifikt event. Låt oss börja med att köra en standardgrej och placera detta i en matris, sedan kallar vi in Benjamin Graham.


Utgår man från bilden ovan skapas 4 kategorier av risk (jag är medveten om att jag än så länge inte tillför något vettigt, men försöker lägga en grund för min diskussion). 

  1. Variationer i verkligt värde på kort sikt. När enskilda händelser påverkar bolaget under en period. Dessa riskerna kan vara allt från triviala, till ödesdigra för ett företag. Exempel på detta är när ett kvartals väder går emot HM, när valutafluktuation skapar engångskostnader, när ett bolags likviditet är hotad, nedskrivningar eller tillfälliga geopolitiska störningar.
  2. Variationer i verkligt värde på lång sikt. Hit hör utvecklingar eller händelser som påverkar ett bolags verkliga värde på lång sikt. Saker som ännu inte är problem, inte kommer bli det de närmaste månaderna, men kan ställa till problem i framtiden. Exempel på detta kan vara ökad prispress i en bransch, långsiktiga trender i råvarupriser (kommer olja behövas om 50 år?), teknikutveckling eller stigande lönenivåer i ett land vilket på sikt kan omöjliggöra vis typ av produktion. 
  3. Variationer i pris på kort sikt. Hit hör likviditetsrisk, flöden i en aktie och tillfälliga säsongsmässiga prisfluktuation. Man brukar säga att långsiktiga aktieinvesterare ska bortse från denna typen av risk. Vid kortsiktig intradag handel kan variationerna i den samlade bedömningen av denna typen av risk som skapar möjligheter för vinster/förluster.
  4. Variationer i pris på lång sikt...

Den fjärde kategorin är mer tveksam. Det går rent av att ställa frågan ifall denna kategorin ens existerar. Är det rimligt att anta att ett avstånd mellan en tillgångs verkliga värde och pris kommer vara en riskfaktor om man ser det hela på tillräckligt lång sikt? Finns ett värde i den underliggande tillgången som är större än priset den kostar bör tillgångens värde på sikt stiga, samma sak om förhållandena är motsatta. I vissa fall kan regleringar försöka bibehålla denna typen av skillnader mellan prissättning och värde, men över tid brukar sådana regleringar förlora mot marknadskrafter om skillnaderna blir för stora. Hur väl fungerar till exempel den reglerade hyresmarknaden i Stockholm?

En intressant tanke är att till synes motsatta skolor inom investeringar har samma grundsyn på kategori 4. Tror man på en effektiv marknad där prissättningar och verkligt värde alltid följer varandra, finns ingen skillnad mellan verkligt värde och pris. Är ens syn istället av värdeinvesterar-skola är normen att priset, på lång sikt rör sig mot verkligt värde, vilket i praktiken innebär att prisrisk på lång sikt inte bör vara en primär faktor vid värdeinvestering. Eller som Benjamin Grahamn sa "In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.”. När värdeinvesterare och effektiv marknads förespråkare är relativt nära att vara örens om något, tycker jag det är ett relativt solitt antagande.Aktiemarknaden och resultatet av ovanstående antaganden


Hög tid att koppla detta hårdare till aktiemarknaden, det är trots allt den som min blogg handlar om. Min syn är generellt att alla tre typerna av risk prisas in och att att merparten av alla investeringar är förknippade med en relativt hög risk inom något av områdena. Exempel på hög kortsiktig prisrisk är lätt att identifiera och mäts via en akties volatilitet. De andra riskerna är mer svåra att identifiera/definiera. Tar man Hennes & Mauritz som exempel finns kortsiktiga risker i from av enskilda kvartals försäljning och mer långsiktiga risker som bolagets bruttomarginals utveckling över tid och konkurrens från specialiserade näthandlare. 

En annan åsikt jag har är att man ofta kan få någon form av fördel genom att anpassa investeringshorisont för att sänka någon av de involverade riskerna. Det utdelningsinvesterare ofta gör, är att de väljer att bortse från alla kortsiktiga pris risker och fokuserar enbart på bolagets framtida kassaflöden. Detta gäller även till exempel köp och behåll "strategin" (även om jag inte är säker på att jag tycker detta är en strategi). En individ som utövar intradagshandel kan bortse från risker relaterat till det långsiktiga verkliga värdet och enbart fokusera på de de kortsiktiga aspekterna, vilket i mina ögon sänker risken då ett riskelement är raderat. I mina ögon kan man genom val av tidshorisont bortse från antingen kortsiktig variation i pris eller långsiktig variation i verkligt värde. Kort siktiga risker relaterade till verkligt värde påverkar både kortsiktig aktiekurs och det "långsiktiga verkliga värdet" vilket gör att faktorn aldrig går att utesluta helt. Finns risk att ett bolags likvida medel tar slut på kort sikt och bolaget går i konkurs, spelar de långsiktiga förutsättningarna mindre roll. I mina ögon är det inget fel att bortse från till exempel kortsiktig volatilitet i pris om man är en långsiktig ägare. Likaså förstår jag folk som handlar vilka skitbolag som helst intradag. 


Olika åsikter, starka åsikter


I många aktier finns vilt skilda åsikter rörande det verkliga värdet. I mina ögon är en av faktorerna till denna skillnaden, att folk argumenterar om olika saker. Ofta är parter inte ens överens om frågeställningarna. Ännu värre är att folk med olika syn, på samma aktie, ibland inte ens är medvetna om att skillnaden i argumentation bygger på, att man argumenterar för att besvara olika frågeställningar. Ofta kanske man kan förstå en annan parts synsätt om man försöker sätta sig in i vilket perspektiv den andra parten observerar från. I samband med att jag tänkte på detta, föll tankarna in på Fingerprint Cards.

Det finns väldigt skilda åsikter om huruvida aktien är dyrt eller billigt prissatt. Detta syns i hur olika grupper av investerare tar motsatt position i aktien. Aktien har en stor skara följare, många av dessa har under senare år blivit rika på aktiens uppgång. Denna grupp individer har generellt ganska svårt att förstå den motsatta sidans position. Min syn är att svaren på frågan "varför", finns i ett missförstånd rörande risk. 

Jag har under de senaste åren följt debatten på avstånd. Förr i tiden deltog jag ibland, men nuförtiden skriver jag sällan min egen syn på bolaget (däremot händer det att jag kommenterar ledning och aktieägares beteende). Som extern part har jag har fått intrycket av att många individer med en positiv syn på bolaget, ser på personer med motsatt syn, som några som borde varit motbevisade vid det här laget. Att de har fel och att Fingerpring Cards har levererat på sätt som borde fått dem att ändra ståndpunkt. Min gissning är att de negativas syn inte borde påverkas av hur bolaget levererar ett enskilt kvartal, eller ens ett enskilt år. Inte heller borde underliggande tillväxt i marknaden, vunna avtal eller kr i vinst spela någon roll. Varför tror jag detta?

Jag tror det skiljer sig i vilka risker man tittar på. Min gissning är att de med negativ syn, primärt tittar på är "långsiktigt verkligt värde" och ser risker. I denna kategorin finns risker kopplade till hur pass uthålliga bolagets marginaler är. En möjligt definition av bolagets produkt är att man tillverkar en ej unik (Apple tillverkar egna) komponent som används för att addera funktionalitet till "prylar", bland annat mobiltelefoner (snart även smarta kort). Normalt sätt brukar den typen av komponenter vara hög marginalprodukter vid lansering, vilket normalt följs av fallande marginaler efterhand som volymerna och konkurrensen ökar. Jag säger inget om ifall det är rimligt att anta att Fingerpint Cards kommer kunna försvara nuvarande marknadsandel och bibehålla tillräckligt höga marginaler. Jag har inte tillräckligt mycket kunskaper, för att kunna uttala mig. Min syn på de som blankar bolaget är dock att deras negativa syn borde vara kopplad till den långsiktiga risken.

Vad innebär det i praktiken? I mina ögon spelar det ingen roll vad Fingerprint gör, dagens blankningsnivåer kommer kvarstå. Jag tycker att hela diskussionen är relativt meningslös eftersom man diskuterar olika saker. Min syn är att de som blankar gör det baserat på risker, som om de materialiseras, påverkar det långsiktiga verkliga värdet. Bolagets anhängare argumenterar för framsteg som även om de förbättrar läget, inte påverkar riskerna som de som blankar gissningsvis bygger sin argumentation på. I mina ögon gör varken Samsungs Note incidenten (och bolagets eventuellt tappade marknadsandelar), ifall Huawei börjar med dual soruce eller ifall man vinner Google som kund, till eller från för den långsiktiga risken. Alla dessa faktorer är i mina ögon inte avgörande för huruvida fingeravtrycksläsare blir en låg-marginalprodukt som utsätts för hög konkurrens i framtiden. Därmed tror jag inte heller den typen av nyheter påverkar de negativas syn. I klartext: det spelar ingen roll hur bra ett bolag som Fingerprint presterar, blankningen kommer finnas kvar.

Jag tror det kan vara konstruktivt att diskutera vad som är grunden till skilda slutsatser istället för att diskutera vad man kommer fram till. En avvikande syn på hur passa allvarlig en risk är eller blickar med sikte på olika tidshorisonter kan förmodligen ibland förklara olika åsikter baserade på samma grunder. När vissa ser ett bolag som presterar fantastiskt, är andra sidan av samma mynt ofta "Regression toward the mean". Försök förstå hur de med motsatt syn tänker, det är betydligt mer konstruktivt än att idiotförklara motsatt sida. Trevlig Helg :)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar