torsdag 9 oktober 2014

Kopy Goldfields - Operativ uppdatering 1 analys

För runt en månad sedan så släppte Kopy Goldfields den första uppdatering om arbetet som utförs på Krasny licensen. Kopy Goldfields är operatör för projektet, som de driver tillsammans med GV Gold. GV Gold står dock för alla kostnader(3 miljoner USD), Kopy ägde licensen till 100 % när arbetet påbörjades. I uppdateringen går att läsa ”att arbetet fortgår enligt plan” och ska vara klart i slutet av november. I slutet av november ska sedan GV Gold besluta om de vill gå vidare med steg 2 i projektet. Om det gör det så kommer de investera ytterligare 3 miljoner dollar i arbetet.

Uppdateringen som jag diskuterar går att nå på följande länk:
http://bequoted.com/webtools/press/details.aspx?Id=7627&ecss=http://www.kopylovskoye.com/globals/themes/kopylovskoye/stylesheets/pressreleaser.css
Om du inte sedan tidigare har koll på bolaget hänvisar jag till min tidigare analys:
http://jakten.blogspot.se/2014/09/kopy-goldfields-analys.html

Nedan följer bedömningskriterierna för om projektet anses lyckat, dessa ska ligga till grund för GV Golds vidare investeringar i licensen.

”Målet för prospekteringen är att bevisa guldreserver om minst 300 koz... Resultaten från detta steg 1 anses lyckosamma om de bekräftar… 
en kontinuitet av guldmineraliseringen mellan borrlinje #39 och #57 (720 meter) och till djupet av 150-200 meter. 
Guldreserver om 280-373 koz
Genomsnittlig guldhalt om 2 g/t
Tjocklek på malmkroppar om minst 5 meter”

Det finns alltså ett antal skilda kriterier som kommer användas för att bedöma om resultatet är ”lyckosamt” eller inte. Det handlar om kontinuitet i resultaten, storleken på reserverna, koncentrationen och den genomsnittliga guldhalten. Texten är skriven utifrån att det finns en koppling mellan "Genomsnittlig guldhalt" och "tjocklek på malmkroppar om mist 5 meter". Denna hypotes är baserad på Kopy Goldfields presentation av resultatet. Deras PM (som bland annat innehåller texten nedan) fokuserar på de bästa resultaten vilket har fått mig att tro att genomsnittlig guldhalt syftar på malmkropparna.

I avslutningen på uppdateringen så väljer Kopy Goldfields att kommunicera följande:

”Hittills går det att konstatera att dessa nya resultat är i linje med tidigare resultat från 2011-2013, samt i enlighet med förväntan, vilket innebär att de geologiska tolkningarna är bekräftade och modelleringens parametrar är i linje med antaganden. Resultaten inkluderar 7,5 meter med en genomsnittlig guldhalt om 3,76 g/t i borrhål #141532, 27 m @ 1,96 g/t (borrhål #141434), 16 m @ 1,16 g/t (borrhål #141533), 5 m @ 2,01 g/t (borrhål #141534), samt 24 m @ 1,43 g/t (dike 143511).”

Vilka av borrningarna har varit som förväntat, vilka har varit bättre och var resultatet egentlige bra eller dåligt? För att försöka reda ut detta så har jag valt att titta närmare på vad som står i de olika bilagorna. I en av bilagorna har Kopy Goldfields lagt till följande karta. Bolaget själv har valt att rita ut vilka 2 profiler de har arbetat med(de 2 markerade profilerna är de som behandlas i detta blogginlägg) .
Jag har dock valt att gå in i Paint och kladda lite på kartan för att öka tydligheten. De 8 borrhåls-resultat som presenterades i uppdateringen är markerade på bilden nedan. Dessa är fördelade i 4 st. i profil 42 och 4 st. i profil 44. I profil 42 har man borrat hål 141533, 141521, 141534 och 141522. I profil 44 borrade man också 4 hål (141509, 141511, 141532 och 151523). Området där Kopy Goldfields har sina övre C2 resurser (de guldresurserna som bolaget har starkast belägg för) är märkta med en röd linje på kartorna.
Borrningarna har gjorts i ett område som är bland Kopy Goldfields mest lovande(merparten av hålen skär igenom den röda zonen i bilden ovan). Det rör sig alltså inte om en ”smygstart”, med oviktiga borrningar, utan om borrningar som syftar till att verifierade de mest lovande resurserna. Vissa av hålen ligger dock i utkanten av området och är positionerade på sett som inte maximerar utfallet(sett till vad man kan förvänta sig hitta i dessa). Placeringen av hålen är reglerade och Kopy Goldfields beslutar inte distansen mellan hålen själva(då dessa måste följa standard för att resultaten ska räknas och kunna registreras som resurser).

Då borrhålen inte går rakt ner i marken utan snett, går många av hålen som startar utanför den röda zonen in i den, när ett specifikt djup är nått. Alla nya borrhål i samma profil är planerade att ha samma vinkel. Detta tillsammans innebär att till exempel 141522 i profil 42(den blå linden längst till vänster i bilden nedan) startar innanför den röda zonen och går ut, medan 21 startar utanför och sedan går innanför zonen längre ner i marken. Bilden nedan är hämtad från uppdateringen. De svarta linjerna är gamla resultat och de blå linjerna är var de nya hålen var planerade att placeras. Längs med de svarta linjerna kan man se färgkodade rektanglar. Dessa är områden där man sedan tidigare hittat halter över 0,6 gram guld per ton. Grönt betyder över 0,6, röd betyder över 1,0 och lila betyder över 2,0.
Borrprofil 42

Bilden ovan presenterar planeringen för borrprofil 42. I bilagorna finns även tabell nedan, som presenterar resultaten. Vid första anblick så ser man några bra resultat, och några mindre bra. Det är dock väldigt svårt att utefter dessa tabeller komma fram till ifall det gått bättre eller sämre än väntat. Tabellen är något av en ”best of” tabell där de mest intressanta resultaten presenteras. Tabellen ger dock inte hela sanningen och det är till exempel svårt att bedöma hur vanligt det är med ”Tjocklek på malmkroppar om minst 5 meter” baserat på tabellen nedan.
Längre ner i samlingen av bilagor finns dock kompletterande avsnitt som hjälper till att förklara vad som presenteras i tabellen ovan. För analys av resultatet från borrprofil 42, är i mina ögon bild 4 mer intressant en tabellen ovan. Mest intressant blir det om man slår ihop information som finns i bilden, med vad man hittar i tabell 2 ” Mineraliserade intervall med guldhalter överstigande cut off 0.6 g/t”. Nedan kommer min syn på det resultatet, hål för hål. Bilden är resultatet av borrprofil 42. De blå pilarna är de nya hålen från augusti 2014.
141522(hålet längst till vänster i bilden ovan)

Förväntningar: 141522 är ett hål som korsar ett tidigare borrhål vid namn 141425. Borrhålen möts precis mellan 2 tidigare bra(hög guldhalt) intervall. Det ena av de gamla intervallen var 7,45 meter med 2,15 g/t(gram guld per ton) i genomsnitt på djupet av 11,75-19,2 meter och det andra var 11,3 meter med 0,88 g/t lite djupare ner i berget. Förväntningarna på hål 141522 borde därför vara att någonstans mellan 0,88 och 2,15 g/t på djupet där hålen möts.
Utfall: Resultatet blev 15,9 meter med en snitthalt på 1,03. Dessa 15,9 metrarna var placerade på det stället där man kunde förvänta sig dem och innehöll bland annat 4,9(letar efter 5 meters intervaller då det var ett mål med programmet) meter av 1,68 i snitthalt. Man hittade även lite resurser i slutet av hålet.

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Resultat: I linje med förväntan.

141534

Förväntningar: 141534 ligger i linje det gamla hålet 141404 och korsar ett annat hål (141403). I närheten av där 141403 och 141404 korsar varandra har man tidigare hittat genomsnittliga guldhalter på över 1,00 g/t.
Utfall: 9 meter av 0,67–3,62 g/t(gram guld per ton) på 18 till 27 meters djup vilket var i linje med förväntan. Räknar man bara på de sista 5 metrarna av denna träff så kommer man upp i ett snitt på 1,582 g/t. På 36,8 meters djup hittade man 5 meter med ett snitt på 2,01 g/t. På 37,5 meters djup var g/t hela 5,92. Mellan 46,5 och 73,5 var snittet hela 1,96 g/t. Om man bryter ner den siffran i mindre intervaller hittar man bland annat på 53,5 till 58,5 meters djup en 5 meter lång malmkropp med ett snitt på 3,025 g/t. Mellan 63 och 73,5 meter finns ett 10 meter långt parti med ett snitt på 3,74. Mellan 63 och 64 meters djup var resultatet 17,26 g/t. Längre ner finns ytterligare ett intervall där man hittade över 5 meter med nästan 2,0 i g/t(82-87,6 som låg på 1,937).

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: I linje med eller bättre än förväntat.

141521

Förväntningar: Borrhålet är i linje med det korta hålet 141426 där man hittat resurser ner till 50 meters djup. Längre ner så korsar det även 141403 i närheten av ett ställde där man tidigare hittat ett intervall med halter över 2 g/t. Tillslut så korsar det även 141425 i närheten av runt 1,46 g/t.
Utfall: Relativt dåligt i närheten av ytan och man hittar överlag mindre än när man borrade 141426 (ner till 50 meters djup). Längre ner blir det dock bättre och man hittar 4 meter med 2 g/t på ett djup av 139 till 143 meter. Detta kan inte ha varit helt överraskande, då de hittat liknande koncentrering i närheten, men det var inte heller självklart. På djupet 189-191 meter hittar man sedan 2 meter med 2,32 g/t, vilket man inte haft belägg för sedan tidigare.

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Summering: i linje med eller något sämre än förväntat

141533:

Förväntningar: Det närmaste hålet som finns sedan tidigare är 141412. Detta innehöll en mindre träff runt 70 meters djup och 1 meter med 2,05 g/t runt 180 meter ner. 141533 ligger helt utanför zonen med C2 resurser.
Utfall: 1 meter med 4,76 nära ytan. 16 meter med 1,16 g/t ungefär där man tidigare hittat 9,3 meter med 0,96 g/t. Detta intervall innehöll 5 meter med ett snitt på 2,34 g/t vilket måste ses som bra i förhållande med förväntingarna. På 195 till 198 meters djup hittade man även 3 meter med 3,32 g/t i snitt.

Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: i linje med förväntat


Borrprofil 44

I bilagorna finns följande tabell som presenterar resultaten från borrhålen i profil 44. I denna tabell nämns bara 2 av hålen(141532 och 141509). Det beror på att 141511 i princip inte innehöll någon träff med över 0,6 g/t. Vad det gäller 151523 så innehöll den inte en enda träff med över 0,6 g/t.


141511

Förväntningar: Borrhålet inleds innanför zonen där Kopy Goldfields har hittat C2 resurser, men lejonparten av hållet är utanför detta område.
Utfall: Man hittade i princip inget vid denna borrning vilket styrker att området som Kopy Goldfields har fokuserat på stämmer överens med var merparten av reserverna finns.
Stärker existerande modell: Tyvärr så gör den det
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Summering: I linje med förväntat.

141532

Förväntningar: Hålet i borrprofil 44 där den största delen ligger innanför ”zonen”. Borrhålet går runt 70 meters djup genom en zon där man tidigare hittat ett stort(25+ meter) intervall med 1,32 g/t.
Utfall: Innehöll ett 34,1 meters intervall med 1,33 g/t(vilket är mycket bra). Detta intervall innehöll 5 meter (från 51,5 meter ner till 56,5 meter) med ett snitt på 2,96 g/t. Lite närmare ytan hittade man även 7,5 meter med 3,76 g/t i snitt.
Stärker existerande modell: Ja
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: I linje med höga förväntningar.

141509

Förväntningar: Korsar ett borrhål(141430, se tabell) på ett djup där man tidigare hittat 2 meter med 1,13 g/t så bör man förvänta sig vissa mängder runt detta djup.
Utfall: I närheten av detta djup hittade man ett 11,5 meters intervall med ett snitt på 2,25 g/t. Som högst nådde detta intervall på 7,29 g/t.  Man hittade även ett 26 meters intervall med ett snitt på 1,27 g/t som innehöll 6 meter med snitt på 2,13 g/t. Utöver detta innehåll borrningen ett antal mindre träffar som också var över 0,6 g/t. 141509 indikerar på resurser på ställen i C2 zonen där man tidigare inte hittat något, detta är mycket positivt.
Stärker existerande modell: Ja, eller förbättrar den något
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Ja
Summering: i linje med eller bättre än förväntningarna

141523

Förväntningar och utfall: En borrning som går i linje med en gamla borrning där man inte hittat något innanför zonen med C2 resurser. Inte heller nu hittade man något i den delen. Sedan tidigare hade man hittat små resurser utanför denna zon, detta hittade man dock inte denna gång. Borrhålet låg till 80 % utanför det mest intressanta området. Den delen som låg innanför området låg precis vid zonens ytterkant.
Stärker existerande modell: Tyvärr så gör den det
Malmkroppar på över 5 meter med över 2,00 g/t: Nej
Summering: i linje med förväntat eller något sämre.

Sammanställning:


”en kontinuitet av guldmineraliseringen mellan borrlinje #39 och #57 (720 meter) och till djupet av 150-200 meter. ”

Resultaten av de första hålen berör enbart profil 42 och 44. Här har man dock hittat resurser. Vad det gäller djupe (150-200 meter) så gick enbart borrhålen 141521 och 141533 från borrprofil 42 samt 141509 och 141523 från borrprofil 44 ner till detta djup.

141521: 4 meter med 2 g/t på ett djup av 139 till 143 meter och på djupet 189-191 meter hittar man sedan 2 meter med 2,32 g/t.
141533: Mellan djupen 195 och 198 hittade man 3 meter med 3,32 g/t i snitt.
141509: På 148-159,5 meters djup hittades ett 11,5 meters intervall med ett snitt på 2,25 g/t. Som högst nådde detta intervall på 7,29 g/t.
141523: Inget, låg dock i utkanten av området där de har C2 resurser.

Är min bedömning att målet uppnåddes: JA


”Guldreserver om 280-373 koz”

Arbetet som var innanför området där de sedan tidigare har C2 resurser resulterade i träffar. 141509 innehöll träffar som dessutom förmodligen var bättre än förväntat. När man borrade utanför C2 område så varierade mängden träffar. Min bedömning (och Kopy Goldfields då de sa att resultatet är i nivå med förväntningarna) är att de borrhålen de gjort hitintills styrker de bedömningarna de gjort sedan tidigare.

Är min bedömning att målet uppnåddes: JA


”Tjocklek på malmkroppar om minst 5 meter” + ”Genomsnittlig guldhalt om 2 g/t”


hål
Från
Till
Snitt
141534
36,8
41,8
2,01 g/t
141534
46,5
73,5
1,96 g/t
141534
82
87,6
1,937 g/t
141521
139
143
2 g/t
141533
66
71
2,046 g/t
151509
46
51
2,26 g/t
141509
148
159,5
2,25 g/t
141532
32,5
40
3,76 g/t
141532
51,5
56,5
2,958 g/t

Det fanns alltså gott om malmkroppar på minst 5 meter som uppfyllde guldhalt kravet om 2 g/t.

Är min bedömning att målet uppnåddes: JA


Avslutning:


Jag har sett folk som utan att underbygga sina argument skrivit att resultatet varit dåligt, ledningen har dock sagt följande om resultaten:

”De första resultaten från prospekteringsprogrammet är i linje med förväntan och i vissa fall bättre än förväntat. Resultaten bekräftar den modell av Krasny-fyndigheten som arbetats fram vid tidigare års prospektering och som anger 300 koz guld ner till djupet av 200 meter.”

Min bedömning är att bolagets ledning har rätt och att resultaten presenterade i denna uppdatering tyder på att den första delen av Steg 1 har gått bra.


*OBS, Kopy Goldfields uppdatering berör enbart 8 av 48 hål i steg 1, det är långt kvar tills de är klara. Jag har inga kunskaper sedan tidigare om detta område utan har lärt mig medan jag skrivit detta inlägg. När jag skriver att borrhål korsar varandra så innebär det inte bokstavligt att de gör det, utan det syftar enbart på 2D bilderna som Kopy Goldfields släppt. Alla som diskuteras ovan är enbart indikationer.