lördag 19 september 2015

Aktietorgets minsta bolag del 3 - Lucent Oil

Börsvärde 9,75 miljoner
Kurs 19/09: 4,60 kr
Antal aktier: 2 118 700

första halvåret 2015:
Resultat efter skatt: 1 292 000 kr
Omsättning: 8 152 000 kr


Vad är Lucent Oil?


Bolaget arbetar med processlösningar för rening och återvinning av oljor. Bolaget består av 3 st dotterbolag och ett moderbolag. De 3 dotterbolagen är OY Phoenix Collector ltd.(Phoenix), BL Lucent AB och Lucent Oil Holding AB. BL Lucent AB håller på att likvideras och Lucent Oil Holding AB har ingen verksamhet. Kvar finns moderbolaget och Phoenix. Moderbolaget nettoomsatte runt 1,5 miljoner under första halvåret 2015 och gjorde en vinst på 427 000 kr. Moderbolaget ägnar sig i huvudsak åt försäljning av kemikalier. Det pågår ett arbete med att omstrukturera verksamheten i moderbolaget. I Q2 levererade moderbolaget en vinst på 35 000.

Phoenix omsatte 7,1 miljoner under första halvåret 2015 och gjorde en vinst på 921 000 kr. Phoenix är en anläggning i Finland som behandlar avfallsolja från fartyg. Anläggningen separerar olja och vatten. Den separerade oljan kan sedan säljas till finsk industri. Genom arbetet hjälper Phoenix deras kunder att uppfylla miljökrav, samtidigt tjänar Phoenix pengar.
Hur går det för bolaget?


I sin kvartalsrapport berättar bolaget att "Andra kvartalet har inte varit lika starkt som första kvartalet, huvudsakligen beroende på att en av de kunder som köper olja har haft drygt en månads planerat årligt produktionsstopp.". Den negativa utvecklingen i oljepriset påverkar dock resultatet även om den "delvis har kompenserats av en ökad mängd försäljning av renad olja.". Bolaget är alltså beroende av enskilda kunders agerande, vilket är försåtligt med tanke på verksamhetens storlek.

Koncernens omsättning sjönk från runt 5 miljoner Q1 till 3,1 miljoner i Q2. Trots detta så levererade Lucent Oil en vinst på 300 000. I VD orden från Q2 skriver bolaget att om sin syn att de ser "fortsatt positivt på utvecklingen i Phoenix under resten av året, trots att oljepriset fortsätter att falla.". Baserat på citaten ovan tror jag att omsättningen åter kommer vända upp eller stabilisera sig i Q3 och Q4. Min bedömning är att Q2 blir årets sämsta kvartal (Q2 var det sämsta kvartalet 2014). Phoenix tjänar på ett högt oljepris, men högra oljepriser är inte en förutsättning för verksamheten.

http://www.phoenix-collector.fi/environment
http://www.lucentoil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27%3Aphoenix-collector&catid=1%3Aom-lucent&Itemid=56&lang=sv
https://www.aktietorget.se/pressdocs/ViatechSystems/74858/412450.pdf
http://www.lucentoil.com/attachments/article/90/Kvartalsredog%C3%B6relse%20Q1%202015.pdfLite smått och gott om bolaget: 

Koncernen har totalt 3 363 000 kr i likvida medel. Räknar man bort kassan är bolaget värderat till runt 6,5 miljoner. Kollar man i balansräkningen hittar man ett varulager värderat till 1,4 miljoner. Man hittar även fodringar som är i princip lika stora som bolagets totala skulder(fodringar på 2,2 miljoner och skulder på 2,35 miljoner). Bolaget är alltså i princip skuldfritt. Utöver detta finns på balansräkningen maskiner och anläggningstillgångar värderade till 2,8 miljoner. Räknar man ihop anläggningstillgångar, varulager, fodringar och kassa och sedan drar bort skulderna så finns värden för 7,52 miljoner på balansräkningen.

Bolagets ledning äger stora mängder aktier i bolaget. Styrelseledamoten Johan von Kantzow äger 7,13% och hans släktings dödsbo äger ytterligare 8,77%. Styrelsens ordförande Lars Linzander äger 10,51% av aktierna. VD Per-Ove Melinder sitter på lite över 20 000 aktier (1,02 %) och Jouni Tukiainen, VD för Phoenix äger 100 000 aktie(4,72%). Ledningen äger utöver detta ett väldigt stort antal teckningsoptioner. De 10 största ägarna äger 68,3% av bolaget. Antalet aktieägare i Lucent Oil uppgick per den 30 december 2014 till 536, kravet för notering på aktietorget är 200 aktieägare.

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3496305.ece
http://www.lucentoil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=44&lang=sv
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/20487/lucent-oil
http://www.aktietorget.se/CompanyListing.aspx


Nyhetsflöde och Teckningsoptioner: 


Normalt sätt när man tittar på bolag på aktietorget brukar man slås av mängden luftfyllda pressmeddelanden. Lucent Oil är istället helt tysta. De enda PM:en som bolaget släpper är i princip bolagets kvartalsrapporter. I kvartalsrapporterna är VD orden ofta ganska "torra" och rapporterna innehåller mest siffror. Överlag får jag känslan av att bolaget fokuserar på sin verksamhet, samtidigt som de mer eller mindre ignorerar att de är noterade.

Bolaget har inte gjort en nyemission sedan 2008 vilket innebär att bolaget klarar att stå på egna ben. Bolaget delade ut 0,5 miljoner 2014 och 1 miljon 2013. Trots att bolaget klarar av att stå på egna ben kan antalet aktier komma att öka då det finns teckningsoptioner.

Det finns 2 typer av teckningsoptioner. Den första typen går att handla via Avanza. Av denna typen finns det 12 442 664 st. Äger man 20 stycken har man rätt att teckna en aktie för 4,5 kr senast sommaren 2016. Skulle alla tecknas ökar antalet aktier i bolaget med 622 708 och kassan fylls på med 2,8 miljoner. Teckningsoptionerna minskar uppsidan, då det blir fler aktieägare som måste dela på vinsten om det går fortsatt bra. Det finns även 2 500 000 optioner av typ 2. 20 av dessa ger rätten att teckna en aktie till kursen 4 kr. Hade även dessa tecknats hade ytterligare 0,5 miljoner tillförts bolaget. Värt att påpeka är dock att merparten av teckningsoptionerna härstammar från en nyemission 2006. De som sitter på optionerna är medarbetare som har varit med företaget länge. I princip inga optioner har utnyttjats vilket får mig att tro att ledningen kanske avstår från att utnyttja dem även detta året(och istället förlänger teckningstiden). Oavsett så är det viktigt att komma ihåg att "Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner kommer 2 865 833 aktier att vara utgivna."

Vad det gäller framtida nyheter så förväntar jag mig inga nyheter innan Q3 rapporten som planeras att släppas 24 november. Det känns som om att informationen som redan ligger på bordet borde vara tillräcklig. Den 11 maj släppt bolaget sin årsredovisning för 2014. I den stod följande citat:

"Styrelsen har arbetat med att omstrukturera verksamheten i bolaget och förbereda för en utdelning av företagets verksamhet inklusive dotterbolaget Phoenix till befintliga aktieägare."

En utdelning av Phoenix skulle kunna vara ett sätt för bolaget att lyfta fram de underliggande värdena och det skulle kunna vara en möjlig trigger till bra kursutveckling. Phoenix ligger dolt i skalet Lucent Oil.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/212197/lucent-oil-to1
https://www.aktietorget.se/pressdocs/viatechsystems/documents/ar%202014.pdf


Balansräkning Q2-2015: 


Under året har bolaget levererat vinst. Kassan har dock inte vuxit i linje med vinsten. När man studerar balansräkningen hittar man förklaringen. Under första halvåret av 2015 har bolagets kortfristiga skulder minskat med 1 472 000, vilket förklarar att kassan inte har växt mer. Överlag så ser det bra ut i balansräkningen och bolaget känns stabilt. Under sista delen av 2014 fick bolaget en skiljedom med sig vilket resulterade i ett förbättrat resultat efter skatt och förbättrad likviditet. Dessa pengarna slussade delvis vidare till en underleverantör under första kvartalet 2015, vilket är en del av förklaringen till lägre skulder och ej snabbt växande kassa, under första halvan av 2015. Fortsätter vinsterna att bestå kommer bolagets kassa växa(den motsvarar redan idag över 30% av bolagsvärdet). Överlag ser det ut som om bolaget är försiktiga och konservativa i sin redovisning.


Värdering: 


Dagens värdering på 6,5 miljoner efter kassan ska sättas i relation till en förväntad årsvinst på runt 2 miljoner(vilket bolaget uppnår om Q3-Q4 är i nivå med Q2). Redovisar bolaget en vinst på 2 miljoner för 2015 så tror jag att kursen kommer stå över 4,5 kr sommaren 2016. Kurser över 4,50 sommar 2016 gör det sannolikt att optionerna kommer utnyttjas. Baserat på detta så räknar jag på 2 865 833 aktier istället för dagens 2 118 700 i min värdering.

Bolaget har en historia av att dela ut pengar. Utdelningen stoppades under 2014 då bolaget inte nådde vinst. Sedan 2014 (förluståret) har en konkurrent till Phoenix gått i konkurs vilket bidragit till höjd omsättningen och förbättrat resultat. Bolaget har en ambitionen om att dela ut minst 50% av sin vinst. Detta innebär att om bolaget fortsätter "tugga på", finns god chans att över 1 miljoner kr delas ut nästa sommar. 2,87 miljoner aktier och en utdelning på 1 miljoner ger en utdelning på 35 öre per aktie. I så fall hade direktavkastningen landat på ca 7,6% baserat på dagens kurs. Det ska tilläggas att bolagets kassa vid det laget i så fall hade varit dagens kassa 3,3 miljoner +  3,3 miljoner från teckningen av optionerna + 600 000 från 2 kvartals vinster. Detta hade givit en kassa på 7,2 miljoner. Med en kassa på över 7 miljoner finner jag det möjligt att över 1 miljon kronor delas ut.

Min bedömning är att bolaget är tillräckligt stabilt för att värderas till ett P/E-tal mellan 7 och 10 någonstans. Bolaget är väldigt litet vilket innebär att små förändringar i omvärlden kan slå hårt mot verksamheten. Bolaget gjorde ett bra första halvår 2015 och levererade en tillväxt på över 45%. Vi vet dock inte om bolaget efter 2015 kommer stabiliseras, fortsätta leverera tillväxt eller falla tillbaka något. Då jag kan för lite om branschen har jag svårt att estimera tillväxttalen för 2016. Vad jag däremot anser mig kunna bedöma är att dagens kurs är orimligt låg. Baserat på 0% tillväxt landar vi på ett P/E på under 6 efter kassa och full utspädning. Även om bolagets vinst skulle försämras 2016 tycker jag fortfarande bolaget ser billigt ut. Jag anser att man kan investera i Lucent Oil med god säkerhetsmarginal och förvänta sig bra avkastning om man köper på kurser mellan 4 och 7 kr.


Om optionerna omvandlas till aktier sommaren 2016.

Framtida kassa: 7 200 000
Vinst 2015 efter skatt: 2 000 000
Antal aktier 2016: 2 870 000
Värdering efter kassa     kurs
P/E 6  19 200 000 6,69
P/E 8  23 200 000 8,08
P/E 10  25 200 000 8,78

Kort summering: 


Räknar man bort kassan så betalar man 6,5 miljoner (kurs 4,60) för ett bolag som bör kunna leverera en helårsvinst på runt 2 miljoner i år. Bolaget har i år vuxit med 47% jämfört med samma period förra året. Hur ofta får man över 7% direktavkastning, P/E under 6 och över 45% tillväxt? Jag tror inte att tillväxtsiffrorna är uthålliga, men även negativ tillväxt borde motivera en uppvärdering. Jag är väldigt förvånad att inte fler tittar på bolaget.

Rekommendation: Köp

Jag ägde inga aktier när jag började skriva inlägget. Idag äger jag aktier i bolaget med ett gav på 4,76. Kommer inte sälja några aktier i bolaget under resten av september oavsett kurs. Köper man aktier i bolaget bör man ta hänsyn till den låga likviditeten i aktien. För övrigt så uppskattar jag när läsare pekar ut eventuella fel i mina analyser. 
Tidigare inlägg i samma serieRekommendation: Vet ej

Aktietorgets minsta bolag del 1 - European Institute of Science AB
http://jakten.blogspot.se/2015/04/European-Institute-Of-Science.html
Rekommendation: Rör ej